ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 18

1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1-30 Ιουνίου και από 1-15 Σεπτεμβρίου.

2. Μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας με απλή υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα.

3. Στην Α τάξη εγγράφονται όσοι έχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο με αυτό τίτλο σπουδών.

4. Στη Γ τάξη εγγράφονται:

     α. όσοι έχουν προαχθεί από την Α τάξη Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ.

     β. πτυχιούχοι Α΄ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΣ και σχολών ΟΑΕΔ.

     γ. πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΤΕΛ ή Εν. Πολ. Λυκείων.

5. Στη Δ τάξη εγγράφονται οι προαχθέντες από τη Β τάξη του Γενικού Λυκείου ή τελειόφοιτοι που δεν έχουν πάρει απολυτήριο.

6.Οι μετεγγραφές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ γίνονται μέχρι 15 Οκτωβρίου.

7.Οι φοιτώντες λαμβάνουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

8.Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2843026660 και ώρες 19.00- 22.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και στο 6973357979, όλες τις ημέρες και ώρες. 

Επισκέπτες:8070